برگزاری آزمون ورودی داوری درجه 2 و 1 صعودهای ورزشی / / مردان و زنان / شهریور 97

آزمون ورودی داوری درجه 2 و 1 صعودهای ورزشی
تهران – فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
مردان و زنان
شهریور 97
صبح پنجشنبه 1397/6/22 در راستای توسعه همه جانبه کمی و کیفی و ارتقای سطح صعودهای ورزشی، همچنین تامین کادر تخصصی، آزمون ورودی درجه 2 و 1 صعودهای ورزشی در دوبخش مردان و زنان در محل فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی برگزار شد.
مرحله تئوری و عملیاتی این آزمون، با حضور 27 نفر از واجدین شرایط سراسر کشور، اخذ گردید. خاطرنشان می گردد قبول شدگان در این آزمون، پس از کسب شرایط مطلوب در دوره داوری، می بایست در مسابقات رسمی کارورزی نمایند .
ضمنا دو تن از داوران استان آقایان ساسان امینی و محمدرضا توانا در این آزمون شرکت نمودند.